دانلود با لینک مستقیم فایل نقشه هاي سازه اي ساختمان 5 طبقه

لینک دانلود

نقشه هاي سازه اي ساختمان 5 طبقه

پلان با كليه جزئيات مورد نياز

لینک دانلود

مطالب دیگر:
پلان معماري ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات پلان معماري ساختمان 4 طبقه با كليه جزئيات پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه 400 نكته طبقه بندي شده +NETWORK پلان معماري ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان 2 طبقه شهربازي پلان معماري ويلاي 2 طبقه با سقف شيرواني پلان ساختمان 1 طبقه با جزئيات متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري پلان 3 طبقه هر واحد 160 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 130 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 120 متر پلان اجرايي 3 طبقه هر واحد 160 متر پلان 3 طبقه 12 واحدي هر واحد 60 متر پلان 4 طبقه 9 واحدي پلان2 طبقه هر واحد 150 متر پلان 2 طبقه هر واحد 130 متر پلان 2 طبقه هر واحد 125 متر پلان اجرايي 3 طبقه هر واحد 135 متر پلان 2 طبقه هر واحد 130 متر پلان 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 65 متر پلان 2 طبقه هر واحد 75متر پلان 3 طبقه 5 واحدي هر واحد 80 متر پلان محاسبه سازه فولادي 4 طبقه طرح 3 بعدي يك آپارتمان 2 طبقه به همراه نما هاي آن پلان اجرايي 3 طبقه هر واحد 120 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 160 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 120 متر پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر پلان 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 80 متر پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 140 متر پلان اجرايي 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 90متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 120 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 140 متر پلان 2 طبقه پلان 3 طبقه پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 110 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد70 متر پلان 2 طبقه 4 واحدي پلان محاسبه سازه فولادي 3 طبقه پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي هر واحد 120 متر پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي هر واحد 130 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 100 متر پلان اجرايي 4 طبقه هر واحد 120 متر پلان محاسبه سازه فولادي 2طبقه به همراه محاسبه آرماتوربندي پلان 3 طبقه پلان 2 طبقه هر واحد 135 متر پلان محاسبه سازه بتني2طبقه پلان 2 سازه فولادي 2 طبقه پلان ساختمان اداري 2 طبقه پلان 2 طبقه با مساحت بناي 240 متر پلان 2 طبقه هر واحد 120 متر پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 140 متر پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر پلان 4 طبقه پلان 3 طبقه 6 واحدي پلان 2 طبقه پلان اجرايي 4 طبقه 8واحدي پلان 4 طبقه 12 واحدي پلان 1طبقه واحد 60متر پلان2 طبقه هر واحد 110 متر پلان2 طبقه هر واحد 140 متر پلان2 طبقه بصورت L پلان 2 طبقه هر واحد 115متر پلان 3 طبقه هر واحد 120 متر پلان 1طبقه واحد 40متر پلان 3 طبقه هر واحد 135 متر پلان 3 طبقه4 واحدي هر واحد 70متر پلان 2 طبقه هر واحد 110 متر پلان 2 طبقه هر واحد 120 متر پلان 4 طبقه 9 واحدي هر واحد 80 متر پلان تك طبقه مسكوني حدود 300 متري پلان 2 طبقه 140 متري پلان تك طبقه مسكوني حدود 105 متري پلان 2 طبقه هر واحد 130 متر پلان 3 طبقه پلان 3 طبقه هر واحد 180 متر پلان 3 طبقه هر واحد 165 متر پلان 3 طبقه هر واحد 190 متر پلان 2 طبقه هر واحد 90متر پلان 3 طبقه هر واحد 170 متر پلان 3 طبقه هر واحد 100 متر پلان 2 طبقه هر واحد 130 متر پلان 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 66 متر پلان 2 طبقه هر واحد 180 متر پلان 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 72 متر پلان 3 طبقه هر واحد 100 متر پلان 2 طبقه هر واحد 140 متر پلان 3 طبقه هر واحد 155 متر پلان 2 طبقه هر واحد 100 متر پلان 2 طبقه هر واحد 140 متر پلان 3 طبقه هر واحد 105 متر پلان 3 طبقه هر واحد 90 متر پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي هر واحد 120 متر پلان اجرايي لوله كشي گاز يك ساختمان 4 طبقه پلان مسكوني 1 طبقه پلان مسكوني 2 طبقه پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني پلان 2 طبقه 130 متري